РАБОЧИЙ ПЛАН

STEM инновациялык колледжинин эл аралык байланыштар боюнча директордун орун басарынын иш планы.