ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Кулматова Сырга Абдимиталиповна

Техникалык дисциплиналар предметтик циклдын окутуучусу

Эл.дареги: skulmatova@oshsu.kg

Бай.номер: +996550733200