ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕН.СОВЕТА

Дөөлөтбекова Назира Дөөлөтбековна

Информациялык-коммунокациялык дисциплиналар циклы

Аялдар кеӊешинин төрайымы, окутуучу

Электр. дареги:

nazira.doolatbekovna.97@gmail.com

Байланыш тел.: +996773436518, 0709841138