ПЛАН РАБОТЫ

ОшМУ STEM инновациялык колледжинин 2022-223 окуу жылы үчүн тарбиялык иштердин планы.