МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Колледжде ачык сабактар график боюнча өткөрүлөт. Жалалова Дамира орус тилден "Глаголы и виды глаголов" сабагын АСС-9-5-22 тапасына өтүүдө.

https://base.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20221207155148-stem.jpg https://base.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20221207155140-stem.jpg https://base.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20221207155135-stem.jpg

Аралыктан окутууда өз ара сабактарга катышуу, ачык сабактарды өткөрүү, жаш окутуучуларга насаат берүү иштеринин маалыматы:

1.ОшМУнун STEM инновациялык колледжинин Окуу-методикалык кеңешинин 2020-2021-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш- планына ылайык жана циклдагы иш пландарына ылайык аралыктан окутууда:

а )Сабактарга өз ара катышуу графиктери түзүлүп, алар план боюнча жүргүзүлүп жатат.

б) Ачык сабактардын графиги түзүлүп, сабактар план боюнча өткөрүлүп жатат

в) Колледждин жаш окутуучулары үчүн насаат иштери ,циклдагы тажрыйбалуу окутуучулар жана методикалык кенештин төрайымы Т.Закирова тарабынан онлайн(ОМК STEM ватсап группа түзүлүп), ар дайым жургузулуп жатат, ОМКларды туура, сапаттуу тузуу боюнча методикалык кенештин торайымы Т.Закирова индивидуалдуу онлайн, оффлайн консультацияларды ар дайым отуп жатат.Ошондой эле Т. Закирова 2020-ж. 13-ноябрында жаш окутуучуларга методикалык жардам беруу боюнча семинарын, 2020-ж 10-декабрында профессионалдык циклдин кезектеги жыйынында “Окуу процессинде” студенттерге оз алдынча окууну туура жана сапаттуу пландоо учун силлабустарды кандайча туура тузуу боюнча методикалык кенештерин берди.

Информация по взаимопосещению уроков, открытых уроков, методической помощи молодым преподавателям.

1. В соответствии с планом работы Учебно-методического совета Инновационного колледжа STEM ОшГУ на 2020-2021 учебный год и в соответствии с планами мероприятий цикла:

а) Графики взаимопосещения занятий запланированы и выполняются согласно плану.

б) График открытых уроков и уроков проводятся согласно плану

в) Консультационная работа молодых преподавателей колледжа, опытных преподавателей цикла и председателя методического совета Закировой Т.А. онлайн (сформирована ватсап-группа ОМК SТEМ) Всегда проводятся консультации. Закирова в 2020 году 13 ноября провела семинар по методической помощи молодым педагогам, а 10 декабря 2020 года на очередном заседании цикла дала преподавателям методические советы по составлению программ для правильного и качественного планирования самостоятельной работы студентов.

Information on mutual visit of lessons, open lessons, counseling of young teachers.

1. In accordance with the work plan of the Educational and Methodological Council of the STEM Innovation College of Osh State University for the 2020-2021 academic year and in accordance with the action plans of the cycle:

a) Schedules of mutual attendance of classes are planned and executed according to the plan.

b) The schedule of open lessons and lessons are carried out according to the plan

c) Consulting work of young college teachers, experienced teachers of the cycle and the chairman of the methodological council Zakirova T.A. online (OMK STEM vatsap group formed) Consultations are always held. Zakirova in 2020, on November 13, held a seminar on methodological assistance to young teachers, and on December 10, 2020, at a regular meeting of the cycle, she gave teachers methodological advice on drawing up programs for the correct and high-quality planning of students′ independent work.

Усулдук кеңешме

Ош мамлекеттик университетинин STEM инновациялык колледжинде 2021-жылдын 10-сентябрында усулдук кеңештин төрайымы Закирова Толгонай Адинабаевнанын уюштуруусунда усулдук семинар болуп өттү. Семинарга колледждин окутуучулары жана программа жетекчилери катышты. Семинардын негизги максаты окутуучулардын окуу усулдук программалырынын түзүлүшү, сабактардын методикасы жана 2021-2022-окуу жылына жасалуучу иш аракеттер менен таанышуу. Окутуучулар активдүү катышып, түшүнбөгөн суроолоруна жооп алышты.

Билдируу